Print

Література до вивчення української мови

Written by moderator. Posted in Українська мова для іноземців

Olena Bekh and James Dingley. Ukrainian a complete course for beginners. – Berkchire : Cox & Wyman Limited, 1997. – 299 p.

Альохіна С.В. Українська мова для іноземних студентів : початково-предметні курси (Математика. Креслення. Хімія. Фізика. Біологія) : навчальний посібник / С.В. Альохіна, Г.В. Онкович, Я.-С. М. Шутенко. – К. : «АртЕк», 1998. – 152 с.

Антонів О. Українська мова для іноземців : модульний курс : навчальний посібник / Антонів О., Паучок Л. – К. : Фірма «ІНКОС», 2012. – 268 с. : іл. + компакт-диск.

Багмут І. Сходинка І. Українська мова для початківців : підручник для студентів-славістів / І.Багмут, В.Штефуца. – Сегед, 2010.

Багмут І. Українська мова. Адаптовані тести для читання / І.Багмут, В.Штефуца. – Сегед, 2011.

Бахтіярова Х.Ш. Українська мова. Практичний курс для іноземців : посіб. для студ. вищ. мед. та фармац. закл. освіти ІІ – ІV рівнів акредитації / Х.Ш. Бахтіярова, С.С. Лукашевич, І.З. Майданюк, М.П. Сегень, С.В. Пєтухов; за ред. Г.О. Золотухіна. – Т. : Укрмедкнига, 1999. – 320 с.

Вінницька В.М. Українська мова як іноземна (початковий курс) / В.М. Вінницька, Л.С. Головяшина, Н.П. Плющ / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Підготовчий факультет. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. – 379 с.

Вінницька В.М. Українська мова : практичний курс граматики для студентів-іноземців / В.М. Вінницька, Н.П. Плющ / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Підготовчий факультет. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – 272 с.

Вовк П.С. Українська мова: на матеріалі економічних текстів : навчальний посібник / П.С. Вовк, В.В. Радченко, Т.М. Крик. – К. : Вища школа, 2007. – 215 с.

Гримич М. Українська мова щодня : початковий рівень : навчальний посібник / М.Гримич, Н.Непийвода, В.Різун. – К. : Заповіт, 1998. – 160 с.

Зайченко Н.Ф. Практичний курс української мови для іноземців : усне мовлення / Н.Ф. Зайченко, С.А. Воробйова. – К : Знання України, 2005. – 324 с.

Іванець Т.Ю. Українська мова для іноземних студентів : навчальний посібник для студентів-іноземців / Т.Ю. Іванець, В.Я. Корженко, О.В. Абрамчук / Вінницький державний технічний університет / уклад. Т.Ю. Іванець. – Вінниця : ВДТУ, 1999. – 112 с.

Кисельова Т.Г. Українська мова : перші кроки : навчальний посібник для іноземців / Т.Г. Кисельова, О.П. Солонська, Л.І. Безкровна; Національна фармацевтична академія України. – Х. : Видавництво НФАУ, 2002. – 88 с.

Коржено В.Я. Українська мова для студентів-іноземців підготовчого відділення. Розмовно-фонетичний курс : навч. посібник / В.Я. Корженко, З.П. Корженко, Л.В. Горчинська; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 237 с.

Кудіна Т. Українська мова як іноземна (початковий курс) : підручник / Т.Кудіна. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2009. – 334 с.

Макарова Г.І. Lets Speak Ukrainian (Розмовляємо українською) : у 3 кн. / Г.І. Макарова, Л.М. паламар, Н.К. Присяжнюк. – К. : Фірма «ІНКОС», 2010.

Мацієвська Н.П. Українська мова для студентів-іноземців. Початковий курс / Н.П. Мацієвська, Л.А. Мельникова, Т.В. Поліщук, Н.В. Степаненко, Л.О. Товкач; Черкаський інженерно-технологічний інститут. – Ч. 1. – Черкаси : ЧІТІ, 1998. – 197 с. – Ч. 2. – Черкаси : ЧІТІ, 1999. – 208 с.

Терлак З. Украинский язык для начинающих / Терлак З., Сербенская А. – Львов : Свит, 2000. – 264 с.

Фролова Т.Д. Українська за 26 днів : українська для тих, хто її не вивчав : навчальний посібник / Т.Д. Фролова. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 304.

Чезганов С.А. українська мова як іноземна : навчальний посібник : у 2 ч. / С.А. Чезганов; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 232 с.

Чистякова А.Б. Українська мова для іноземців : підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів / А.Б. Чистякова, Л.І. Селіверстова, Т.М. Лагута. – Х. : Видавницьтво «ІНДУСТРІЯ», 2008. – 384 с.

Чумак В. Українська мова як іноземна в системі кредитно-модульного навчання : бакалаврський рівень : навчальний посібник для викладачів та студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / В.Чумак, О.Чумак. – Умань : УДПУ, 2008. – 208 с.

Шевчук Ю. Beginner’s Ukrainian / Ю.Шевчук // http://www.hippocrenebooks.com/beginnersukrainian/