Print

Корисна література

Written by moderator. Posted in До історії української мови

Безкишкіна М.Т. Історична граматика української мови : навчальний посібник / Безкишкіна М.Т., Степаненко М.І. – Полтава, 1997. – 134 с.

 

Безкишкіна М.Т. Порівняльна граматика української і російської мов : навч. посібник / Безкишкіна М.Т., Степаненко М.І.  – Полтава, 1991. – 210 с.

 

Безпалько О.П. Історична граматика української мови / Безпалько О.П., Бойчук М.К., Жовтобрюх М.А., Самійленко С.П. – К., 1962. – 510 с.

 

Бирнбаум Х. Праславянский язык : достижения и проблемы в его реконструкции / Х. Бирнбаум. М., 1987. 511 с.

 

Бичкова Т. Історична граматика української мови (фонетика) : метод. посібник / Т.Бичкова, Т.Свердан. – Чернівці, 2007. – 60 с.

 

Бошкович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков: Фонетика и словообразование / Р. Бошкович. – М., 1984. – 304 с.

 

Булаховський Л.А. Питання походження української мови. Історичний коментар до української мови / Л.А. Булаховський // Вибрані праці : в 5-ти т. Т. 2. К., 1977. – C. 9216.

 

Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского язика / Ф.И. Буслаев. – М., 1959. – 623 с.

 

Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / за ред. О.С. Мельничука. К., 1966. 596 с.

 

Гамкрелидзе Т.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры / Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. / пред. Р.О. Якобсона. – Тбилиси, 1984. –

 

Т. І. – Тбилиси, 1984. – 428 с.

 

Т. ІІ. – Тбилиси, 1984. – 435 с.

 

Горбач О. Засади періодизації історії української літературної мови й етапи її розвитку / О.Горбач // ІІ Міжнар. конгрес україністів : доп. і повідомл. ; міжнар. асоціація україністів; акад. наук України. – Л., 1993. – С. 7–12.

 

Грунський М.К. Нариси з історії української мови / Грунський М.К., Ковальов П.К. – Львів, 1941. – 355 с.

 

Етимологічний словник української мови : в 7-ми томах / гол. ред. О.С. Мельничук. – К., 1982–2012. – Т. 1–6.

 

Зінченко С.В. Історична граматика української мови в таблицях : історичний коментар / С.В. Зінченко, В.Г. Коваленко. – Ніжин, 200. – 92 с.

 

Житецький П.Г. Вибрані праці. Філологія / П.Г. Житецький / упоряд., вступ. стаття і примітки Л.Т. Масенко. – К., 1987. – 327 с.

 

Жовтобрюх М.А. Історична граматика української мови / Жовтобрюх М.А., Волох О.Т., Самійленко С.П., Слинько І.І. – К., 1980. – 319 с.

 

Залеський А.М. Прослідки зредукованих у слабкій позиції в українській мові / А.М. Залеський // Мовознавство. – 1986. – № 6. – С. 55–62.

 

Иванов В.В. Диалектное членение славянской языковой общности и единство древнего славянского мира / В.В. Иванов // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. – М., 1982. – С. 219–285.

 

Историческая типология славянских языков : Фонетика, словообразование, лексика и фразеология / под ред. А.С. Мельничука. – К., 1986. – 286 с.

 

Історія української мови : хрестоматія / упоряд. С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко. – К., 1996. – 288 с.

 

Історія української мови : Фонетика / В.В. Німчук, М.А. Жовтобрюх, В.М. Русанівський. – К., 1979. – 368 с.

 

Карпенко Ю. Коли і як виникла українська мова / Ю. Карпенко // Мовознавство : Тези та повідомлення ІІІ Міжнар. конгресу україністів. – Х., 1996. – С. 75–81.

 

Коломієць В.Т. Типологічні риси української літературної мови на фоні інших слов’янських мов / В.Т. Коломієць // Мовознавство. – 1992. – №5. – С. 3–11.

 

Коломієць В.Т. Спорідненість слов’янських мов / В.Т. Коломієць. – К., 1962. – 42 с.

 

Коломієць Л.І. Історична граматика української мови : збірник вправ / Коломієць Л.І., Майборода А.В. – К., 1988. – 232 с.

 

Крижанівська О.І. Історія української мови : Історична фонетика. Історична граматика : навч. посіб. / О.І. Крижанівська. – К., 2010. – 248 с.

 

Лєснова В.В. Історична граматика української мови : навч. посібник / В.В. Лєснова, А.О. Найрулін. – Луганськ, 2008. – 134 с.

 

Лучик В.В. Топонімія як один з аргументів середньонаддніпрянської теорії прабатьківщини слов’ян / В.В. Лучик // Cywilizacjaprzestreń – tekst: Słowiańska topografia kulturowa w języku I literaturze. – Katowice, 2005. – C. 173–183.

 

Лучик В.В. Вступ до слов’янської філології : підручник / В.В. Лучик. – К., 2008. – 344 с.

 

Мартынов В.В. Лингвистические методы обоснования гипотезы о Висло-Одерской прародине славян / В.В. Мартынов. – Минск, 1963. – 42 с.

 

Мартынов В.В. Язык в пространстве и времени : К проблеме глоттогенеза славян / В.В. Мартынов. – М., 1983. – 108 с.

 

Медведєв Ф.П. Історична граматика української мови : Короткий нарис / Ф.П. Медвелєв. Х., 1955. Ч. 1. 215 с.

 

Мейе А. Общеславянский язык / А. Мейе / пер. со 2-го франц. изд., просмотр. и доп. в сотрудн. с А. Вайаном; пер. и прим. П.С. Кузнецова / под ред. С.Б. Бернштейна. – М., 1951. – 491 с.

 

Мойсієнко В. Про південноукраїнський ікавізм та поліські дифтонги : [монографія] / В. Мойсієнко. – Житомир, 2007. – 94 с.

 

Наєнко Г.М. Курс лекцій з історії української мови. Фонетика : навч. посібник / Г.М. Наєнко. – К., 2002. – 118 с.

 

Непокупний А.П. Балтійські родичі слов’ян / Непокупний А. П.; [відп. ред. О.М.Трубачов]. – К., 1976. – 183 с.

 

Німчук В.В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови / В.В. Німчук // Мовознавство. – 1997. – №6. – С. 3–5; 1998. – №1. – С. 3–13.

 

Огієнко І. Історія української літературної мови / І.Огієнко; [упоряд. М.С. Тимошик]. – К., 1995. – 296 с.

 

Павленко Л.П. Історична граматика української мови : навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / Л.П. Павленко. – Луцьк, 2010. – 208 с.

 

Павленко Л.П. До джерел словесних скарбів : [навч. посіб. з історії української мови] / Л.П. Павленко. – Луцьк, 1997. – 102 с.

 

Передрієнко В.А. Формування української літературної мови ХVІІІ ст. на народній основі / В.А. Передрієнко. – К., 1979. – 143 с.

 

Питання походження і розвитку слов’янської писемності : [м-ли наук. сесії секції сусп. наук АН УРСР, присв. 1100-річчю слов’ян. писемності] / АН УРСР. Секція сусп. наук / відп. ред. О.С. Мельничук. – К., 1963. – 52 с.

 

Півторак Г.П. Проблема східнослов’янської прамови / Г.П. Півторак // Мовознавство : доп.та повідомл.на IV Міжнар.конгресі україністів; відп. ред. В.Німчук. – К., 2002. – С. 268–272.

 

Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски» / Г.П. Півторак. – К. , 2001. – 152 с.

 

Півторак Г.П. Занепад зредукованих ъ, ь і його вплив на формування фонологічних систем слов’янських мов / Г.П. Півторак // Мовознавство. – 1998. – №2–3. – С. 3–13.

 

Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови : історико-фонетичний нарис / Г.П. Півторак; АН УРСР; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1988. – 277 с.

 

Практичні заняття з історії української мови. Фонетика : навчально-методичний комплекс / укл. Г.М. Наєнко. – К., 2004. – 62 с.

 

Русанівський В.М. Історія української літературної мови / В.Русанівський. – К., 2001. – 392 с.

 

Русанівський В.M. Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов / В.М. Русанівський. – К., 1985. – 231 с.

 

Скляренко В.Г. Праслов’янська акцентологія / В.Г. Скляренко. – К., 1998. – 345 с.

 

Словарь древнерусского языка (XIXIV вв.) : в 10-ти томах. – М., 1988–2006. – Т. 1–7.

 

Словник староукраїнської мови XIVXV ст. : у 2-х томах. – К., 1977–1978.

 

Словник української мови XVІ – першої половини XVІІ ст. : у 28 вип. – Львів, 1994–2005. – Вип. 1–12.

 

Тараненко О.О. Мова Київської Русі : вузол історико-лінгвістичних і політико-ідеологічних проблем / О.О. Тараненко // Мовознавство. – 1993. – № 2. – С. 35–38.

 

Трубачев О.Н. Этногенез и культура древних славян : Лингвистическое исследование / О.Н. Трубачев. – М., 1991. – 271 с.

 

Українська мова : Енциклопедія / [редкол. : Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін]. – [2-е вид., випр. і доп.] – К., 2007. – 852 с.

 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4-х т. / М.Фасмер / пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. – 2-е изд., стереотипное. – М., 1986–1987.

 

Флаєр М. Четверта палаталізація задньоязикових приголосних в українській мові : північноукраїнські говори / М.Флаєр // Мовознавство. – 1992. – №1. – С. 3–10.

 

Царук О. Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні параметри / Царук О. – Д. : Наука і освіта, 1998. – 323 с.

 

Чекман В.Н. Исследования по исторической фонетике праславянского языка : Типология и реконструкция / В.Н. Чекман. – Минск, 1979. – 216 с.

 

Шахматов О. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини ХІ–ХVIII вв. / Шахматов О., Кримський А. – К., 1922. – 182 с.

 

Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / Ю. Шевельов. Харків, 2002. – 1054 с.

 

1.            Безкишкіна М.Т. Історична граматика української мови : навчальний посібник / Безкишкіна М.Т., Степаненко М.І. – Полтава, 1997. – 134 с.

2.            Безкишкіна М.Т. Порівняльна граматика української і російської мов : навч. посібник / Безкишкіна М.Т., Степаненко М.І.  – Полтава, 1991. – 210 с.

3.            Безпалько О.П. Історична граматика української мови / Безпалько О.П., Бойчук М.К., Жовтобрюх М.А., Самійленко С.П. – К., 1962. – 510 с.

4.            Бирнбаум Х. Праславянский язык : достижения и проблемы в его реконструкции / Х. Бирнбаум. М., 1987. 511 с.

5.            Бичкова Т. Історична граматика української мови (фонетика) : метод. посібник / Т.Бичкова, Т.Свердан. – Чернівці, 2007. – 60 с.

6.            Бошкович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков: Фонетика и словообразование / Р. Бошкович. – М., 1984. – 304 с.

7.            Булаховський Л.А. Питання походження української мови. Історичний коментар до української мови / Л.А. Булаховський // Вибрані праці : в 5-ти т. Т. 2. К., 1977. – C. 9216.

8.            Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского язика / Ф.И. Буслаев. – М., 1959. – 623 с.

9.            Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / за ред. О.С. Мельничука. К., 1966. 596 с.

10.       Гамкрелидзе Т.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры / Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. / пред. Р.О. Якобсона. – Тбилиси, 1984. –

Т. І. – Тбилиси, 1984. – 428 с.

Т. ІІ. – Тбилиси, 1984. – 435 с.

11.       Горбач О. Засади періодизації історії української літературної мови й етапи її розвитку / О.Горбач // ІІ Міжнар. конгрес україністів : доп. і повідомл. ; міжнар. асоціація україністів; акад. наук України. – Л., 1993. – С. 7–12.

12.       Грунський М.К. Нариси з історії української мови / Грунський М.К., Ковальов П.К. – Львів, 1941. – 355 с.

13.       Етимологічний словник української мови : в 7-ми томах / гол. ред. О.С. Мельничук. – К., 1982–2012. – Т. 1–6.

14.       Зінченко С.В. Історична граматика української мови в таблицях : історичний коментар / С.В. Зінченко, В.Г. Коваленко. – Ніжин, 200. – 92 с.

15.       Житецький П.Г. Вибрані праці. Філологія / П.Г. Житецький / упоряд., вступ. стаття і примітки Л.Т. Масенко. – К., 1987. – 327 с.

16.       Жовтобрюх М.А. Історична граматика української мови / Жовтобрюх М.А., Волох О.Т., Самійленко С.П., Слинько І.І. – К., 1980. – 319 с.

17.       Залеський А.М. Прослідки зредукованих у слабкій позиції в українській мові / А.М. Залеський // Мовознавство. – 1986. – № 6. – С. 55–62.

18.       Иванов В.В. Диалектное членение славянской языковой общности и единство древнего славянского мира / В.В. Иванов // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. – М., 1982. – С. 219–285.

19.       Историческая типология славянских языков : Фонетика, словообразование, лексика и фразеология / под ред. А.С. Мельничука. – К., 1986. – 286 с.

20.       Історія української мови : хрестоматія / упоряд. С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко. – К., 1996. – 288 с.

21.       Історія української мови : Фонетика / В.В. Німчук, М.А. Жовтобрюх, В.М. Русанівський. – К., 1979. – 368 с.

22.       Карпенко Ю. Коли і як виникла українська мова / Ю. Карпенко // Мовознавство : Тези та повідомлення ІІІ Міжнар. конгресу україністів. – Х., 1996. – С. 75–81.

23.       Коломієць В.Т. Типологічні риси української літературної мови на фоні інших слов’янських мов / В.Т. Коломієць // Мовознавство. – 1992. – №5. – С. 3–11.

24.       Коломієць В.Т. Спорідненість слов’янських мов / В.Т. Коломієць. – К., 1962. – 42 с.

25.       Коломієць Л.І. Історична граматика української мови : збірник вправ / Коломієць Л.І., Майборода А.В. – К., 1988. – 232 с.

26.       Крижанівська О.І. Історія української мови : Історична фонетика. Історична граматика : навч. посіб. / О.І. Крижанівська. – К., 2010. – 248 с.

27.       Лєснова В.В. Історична граматика української мови : навч. посібник / В.В. Лєснова, А.О. Найрулін. – Луганськ, 2008. – 134 с.

28.       Лучик В.В. Топонімія як один з аргументів середньонаддніпрянської теорії прабатьківщини слов’ян / В.В. Лучик // Cywilizacjaprzestreń – tekst: Słowiańska topografia kulturowa w języku I literaturze. – Katowice, 2005. – C. 173–183.

29.       Лучик В.В. Вступ до слов’янської філології : підручник / В.В. Лучик. – К., 2008. – 344 с.

30.       Мартынов В.В. Лингвистические методы обоснования гипотезы о Висло-Одерской прародине славян / В.В. Мартынов. – Минск, 1963. – 42 с.

31.       Мартынов В.В. Язык в пространстве и времени : К проблеме глоттогенеза славян / В.В. Мартынов. – М., 1983. – 108 с.

32.       Медведєв Ф.П. Історична граматика української мови : Короткий нарис / Ф.П. Медвелєв. Х., 1955. Ч. 1. 215 с.

33.       Мейе А. Общеславянский язык / А. Мейе / пер. со 2-го франц. изд., просмотр. и доп. в сотрудн. с А. Вайаном; пер. и прим. П.С. Кузнецова / под ред. С.Б. Бернштейна. – М., 1951. – 491 с.

34.       Мойсієнко В. Про південноукраїнський ікавізм та поліські дифтонги : [монографія] / В. Мойсієнко. – Житомир, 2007. – 94 с.

35.       Наєнко Г.М. Курс лекцій з історії української мови. Фонетика : навч. посібник / Г.М. Наєнко. – К., 2002. – 118 с.

36.       Непокупний А.П. Балтійські родичі слов’ян / Непокупний А. П.; [відп. ред. О.М.Трубачов]. – К., 1976. – 183 с.

37.       Німчук В.В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови / В.В. Німчук // Мовознавство. – 1997. – №6. – С. 3–5; 1998. – №1. – С. 3–13.

38.       Огієнко І. Історія української літературної мови / І.Огієнко; [упоряд. М.С. Тимошик]. – К., 1995. – 296 с.

39.       Павленко Л.П. Історична граматика української мови : навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / Л.П. Павленко. – Луцьк, 2010. – 208 с.

40.       Павленко Л.П. До джерел словесних скарбів : [навч. посіб. з історії української мови] / Л.П. Павленко. – Луцьк, 1997. – 102 с.

41.       Передрієнко В.А. Формування української літературної мови ХVІІІ ст. на народній основі / В.А. Передрієнко. – К., 1979. – 143 с.

42.       Питання походження і розвитку слов’янської писемності : [м-ли наук. сесії секції сусп. наук АН УРСР, присв. 1100-річчю слов’ян. писемності] / АН УРСР. Секція сусп. наук / відп. ред. О.С. Мельничук. – К., 1963. – 52 с.

43.       Півторак Г.П. Проблема східнослов’янської прамови / Г.П. Півторак // Мовознавство : доп.та повідомл.на IV Міжнар.конгресі україністів; відп. ред. В.Німчук. – К., 2002. – С. 268–272.

44.       Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски» / Г.П. Півторак. – К. , 2001. – 152 с.

45.       Півторак Г.П. Занепад зредукованих ъ, ь і його вплив на формування фонологічних систем слов’янських мов / Г.П. Півторак // Мовознавство. – 1998. – №2–3. – С. 3–13.

46.       Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови : історико-фонетичний нарис / Г.П. Півторак; АН УРСР; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1988. – 277 с.

47.       Практичні заняття з історії української мови. Фонетика : навчально-методичний комплекс / укл. Г.М. Наєнко. – К., 2004. – 62 с.

48.       Русанівський В.М. Історія української літературної мови / В.Русанівський. – К., 2001. – 392 с.

49.       Русанівський В.M. Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов / В.М. Русанівський. – К., 1985. – 231 с.

50.       Скляренко В.Г. Праслов’янська акцентологія / В.Г. Скляренко. – К., 1998. – 345 с.

51.       Словарь древнерусского языка (XIXIV вв.) : в 10-ти томах. – М., 1988–2006. – Т. 1–7.

52.       Словник староукраїнської мови XIVXV ст. : у 2-х томах. – К., 1977–1978.

53.       Словник української мови XVІ – першої половини XVІІ ст. : у 28 вип. – Львів, 1994–2005. – Вип. 1–12.

54.       Тараненко О.О. Мова Київської Русі : вузол історико-лінгвістичних і політико-ідеологічних проблем / О.О. Тараненко // Мовознавство. – 1993. – № 2. – С. 35–38.

55.       Трубачев О.Н. Этногенез и культура древних славян : Лингвистическое исследование / О.Н. Трубачев. – М., 1991. – 271 с.

56.       Українська мова : Енциклопедія / [редкол. : Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін]. – [2-е вид., випр. і доп.] – К., 2007. – 852 с.

57.       Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4-х т. / М.Фасмер / пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. – 2-е изд., стереотипное. – М., 1986–1987.

58.       Флаєр М. Четверта палаталізація задньоязикових приголосних в українській мові : північноукраїнські говори / М.Флаєр // Мовознавство. – 1992. – №1. – С. 3–10.

59.       Царук О. Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні параметри / Царук О. – Д. : Наука і освіта, 1998. – 323 с.

60.       Чекман В.Н. Исследования по исторической фонетике праславянского языка : Типология и реконструкция / В.Н. Чекман. – Минск, 1979. – 216 с.

61.       Шахматов О. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини ХІ–ХVIII вв. / Шахматов О., Кримський А. – К., 1922. – 182 с.

62.       Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / Ю. Шевельов. Харків, 2002. – 1054 с.