Print

Мета і завдання Центру

Written by moderator. Posted in Мета і завдання Центру

Центр роботи з українською діаспорою є структурним підрозділом Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України (ст. 12), Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про правовий статус закордонних українців», Національною концепцією співпраці із закордонними українцями від 13 жовтня 2006 р., Рекомендаціями парламентських слухань на тему: «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці» від 19 січня 2010 р., Статутом університету та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують співпрацю з закордонними українцями, а також цим Положенням.

Основні напрями діяльності Центру:
- організаційний;
- науково-дослідний;
- навчально-методичний.

Мета діяльності Центру:

- популяризація української мови, літератури, історії та культури в українських культурологічних центрах за кордоном;

- розширення й поглиблення освітньо-культурних та наукових зв’язків із українською громадськістю поза межами України;

- активізація співпраці з громадськими організаціями закордонних українців, культурно-мистецькими центрами, просвітницькими товариствами з метою сприяння у задоволенні їхніх національно-культурних, мовних, освітніх, інформаційних потреб;

- ознайомлення громадськості України із науковими та культурно-освітніми здобутками української діаспори;

-  організація та участь у реалізації міжнародних проектів і програм, спрямованих на поглиблення співпраці з українською діаспорою в науковій та культурно-освітній сферах;

-  створення постійної платформи для спілкування й обміну здобутками в галузі освіти, науки, культури між Університетом та українською діаспорою.

Завдання та функції Центру:

-  підтримка діяльності українських громад та українського шкільництва за кордоном шляхом реалізації програм стажування, обміну, роботи літньої мовної школи та ін.;

-  налагодження зв’язків з українознавчими осередками за кордоном з метою організації й втілення спільних проектів і програм, спрямованих на удосконалення навчально-методичного забезпечення навчання української мови як іноземної;

-  здійснення видання наукових збірників, присвячених актуальним питанням життя української діаспори, а також довідникових видань для закордонних українців, зокрема «Українського культурологічного вісника»;

-   організація і проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, засідань, круглих столів з питань культурно-освітньої та наукової взаємодії з українською діаспорою на рівні держави та наукових і освітніх закладів України;

-  створення навчальних планів і програм, університетських лекційних курсів з української мови, української літератури, української етнографії, історії України тощо для закордонних українців, а також проведення спільних заходів за участі учених та громадських діячів діаспори;

-  налагодження взаємодії з українськими науковими установами та університетами у вивченні проблем, пов’язаних із життям та діяльністю закордонного українства;

- створення університетських курсів, присвячених різним аспектам життя та діяльності української діаспори, а також сприяння у запрошенні вчених з діаспори для читання лекцій в Університеті.